Số tài khoản: 14106417

Tên chủ tài khoản: NGUYEN DOAN QUAN

Tên ngân hàng: ACB (Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu)

Chi nhánh: ACB – PGD TAM HA

Tai Khoan Acb